Patent Ofisi

İlim ve Edebiyat Eserleri

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2 nci maddesi uyarınca;

1- Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,

2- Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri.

3- Bedii(estetik) vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimarî maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri ilim ve edebiyat eserleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.

Kayıt-Tescil Başvurusu İçin Gereken Belgeler

1) Eksiksiz olarak doldurulmuş ve tüm sayfaları başvuru sahibi tarafından imzalanmış İlim ve Edebiyat Eserleri Kayıt-Tescil Başvuru Formu

2) Yönetmelikte yer alan, başvuruda bulunulan eserler bakımından eser sahibi olunduğunu ve aksinin ispatı halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun başvuru sahibi tarafından üstlenildiğini gösterir imzalanmış taahhütname

3) Eserin dijital ortama kaydedilmiş (DVD, VCD, Audio CD, CD Rom gibi) iki adet kopyası, başvurusu yapılan eserin hiçbir tereddüde neden olmayacak şekilde bütün özelliklerini açıkça tanımlayan aşağıda bulunan minimum değerlerle çekilmiş bir veya birden fazla dijital fotoğrafı DVD medya olarak verilmelidir.

4) Şirketimize ait vekâletname,

Dosya Formatı : Tagged Image File Format (.tiff)
Çözünürlük Değeri : En az 600 dpi


Referanslar

http://www.inovasyondunyasi.com

http://webb.deu.edu.tr/inoviz/index.php/telifhakki/ilim-ve-edebiyat-eserleri