Patent Ofisi

Patent/Faydalı Model Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent Başvurusu

Patent/Faydalı Model Başvurusu nasıl yapılır?

Patent/Faydalı Model, sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını veya kullanılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır.

Patentlenebilirlik kriterleri yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir.

Yenilik, buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Buluş Basamağı, buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan kolaylıkla çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik, buluşun sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması (soyut ve fizik kurallarına aykırı olmaması) anlamına gelir.

Faydalı Model başvurularında, buluş basamağı kriteri aranmamaktadır. Yenilik ve sanayiye

uygulanabilirlik kriterlerine sahip olması yeterlidir.

Her patent ya da faydalı model, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Başka ülkelerde de koruma isteniyorsa koruma istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir.

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar şu şekilde özetlenebilir:

Patent

Faydalı Model 

Yenilik

P Bakılır

P Bakılır

Buluş Basamağı

P Bakılır

O Bakılmaz

Sanayide Uygulanabilirlik

P Bakılır

P Bakılır

Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler

P Korunur

O Korunmaz

Kimyasal Maddeler

P Korunur

O Korunmaz

Araştırma Raporu/ İnceleme Raporu

P Var

Yok

Koruma Süresi

7 yıl (incelemesiz)

20 yıl (incelemeli)

10 yıl

Patent Başvuru İşlem Aşamaları

Başvuru, şekilsel inceleme, araştırma, inceleme, belge şeklinde olup işlem süreci  ortalama 3-4 yıl sürmektedir.  Başvuru tarihinden itibaren haklarınız başlamakta, belge alınması durumunda başvuru tarihinden itibaren geçerli olan bir koruma verilmektedir.

Faydalı Model Başvuru ve İşlem Aşamaları

Başvuru, şekilsel inceleme, ilan, belge şeklinde olup, işlem süreci ortalama 1 yıldır. Başvuru tarihinden itibaren haklarınız başlamakta, belge alınması durumunda başvuru tarihinden itibaren geçerli olan bir koruma verilmektedir

Detaylı bilgi için http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=120


Teşvikler

TÜBİTAK PATENT TEŞVİKLERİ  

Amaç

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması

Kapsam

1. Aşama: Ulusal patent başvuruları;

 • Patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
 • Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar.

2. Aşama: Uluslararası (PCT) veya bölgesel (EP) patent başvuruları (ilk başvuru aşaması);

 • Uluslararası veya bölgesel patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
 • Uluslararası veya bölgesel patent başvurusu esnasında yapılan ilk harcamayı (başvuru ücreti, araştırma raporu ücreti, vs.) kapsar.

3. Aşama: Üçlü (triadic) patent başvuruları (araştırma raporu sonrası);

Kimler Yararlanabilir

Tüm T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

Destek Miktarı ve Şekli

1. Aşama: Ulusal patent başvuruları için;

 • TPE hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
 • Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (ulusal patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)

2. Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için;

 • Başvuru sahibi hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
 • Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (uluslararası/bölgesel patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)

3. Aşama: Üçlü (triadic) patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için;

 • Başvuru sahibi hesabına, talep doğrultusunda Jüri tarafından belirlenecek miktarda, geri ödemeli

Teşvik Başvurusu

TÜBİTAK Fikri Haklar Ofisi
 Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere/Ankara
 Tel: 0312 468 53 00/2101
 E-posta: fho@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı
 Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere/ANKARA
 Tel: 0312 468 53 00/1527 - 0312 468 53 00/4622 
 Faks : 0-312-426 92 07

Ayrıntılı Bilgi

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1008-patent-basvurusu-tesvik-ve-destekleme-programi 


KOSGEB SINAİ MÜLKİYET TEŞVİKLERİ

GENEL DESTEK PROGRAMI - Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 

Amaç

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek

Kapsam

İşletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;

 • Patent Belgesi,
 • Faydalı Model Belgesi,
 • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
 • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri 

Ayrıca işletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;

 • Marka Tescil Belgesi

almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile marka vekili giderleri bu destek kapsamındadır.
Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Kimler Yararlanabilir

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

Destek Miktarı ve Şekli

Destek kapsamındaki giderlerin %50’si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60’ı (3. ve 4. Bölgeler için) desteklenmekte olup, destek üst limiti 20.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

Teşvik Başvurusu

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

Ayrıntılı Bilgi

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7 


AR-GE ve İNOVASYON PROGRAMI - Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği  

Amaç

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerini desteklemek

Kapsam

İşletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;

 • Patent Belgesi,
 • Faydalı Model Belgesi,
 • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
 • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile Türk Patent Enstitüsünce (TPE) yetkilendirilmiş patent vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

Kimler Yararlanabilir

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

Destek Miktarı ve Şekli

Destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 25.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

Teşvik Başvurusu

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

Ayrıntılı Bilgi

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI - Kira Desteği - Personel Gideri Desteği - Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 

Amaç

Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri desteklemek

Kapsam

İşletmenin;

 • kira giderleri,
 • projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel giderler
 • test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri bu destek kapsamındadır.

Kimler Yararlanabilir

Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış (Ar-Ge ve İnovasyon Projesini başarıyla tamamlamış) buluş ve fikirlerin sahipleri bu desteklerden yararlanabilirler. Ar-Ge ve İnovasyon Projesinin tamamlandığı günden itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurusu yapılmalıdır.

Destek Miktarı ve Şekli

Kira Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 18.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir. Personel Gideri Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 100.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir. Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 350.000 TL’dir. Desteğin 150.000 TL’si geri ödemesizdir. Desteğin 200.000 TL’si geri ödemelidir.

Teşvik Başvurusu

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

Ayrıntılı Bilgi

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6